Обновяване на мозайка и мрамор

Диамантено шлайфане на мозайка и мрамор. Поправка на пукнатини и обрушвания. Машинно измиване. Полиране и защита с противоплъзгащи запечатки.

Реновирането на мозайка и мрамор е неизменна част от дейността ни от самото начало. През годините успешно заемаме уникално място в пазарната ниша за тази услуга. Наши клиенти често имат специфични или завишени изисквания, по-малка площ за обработка, с крайно лошо състояние на настилката, поради което понякога не намират отклик от страна на големи фирми или имат лош опит от подобни услуги. Множеството осъществени наши проекти в тази област включва: частни домове, общи жилищни части, тераси, обществени сгради, болници, заведения.

При необходимост и желание на клиента, правим поправки на язви, отчупвания и пукнатини. Използваме специални цветни китове за камък, епоксидна смола с различни пълнители, чипсове и цименти в подходящи цветове за по-големи локални корекции при обикновените мозайки. В много от случаите съществената част от обновяването на настилки и облицовки от мозайка, мрамор или друг камък, е диамантеното шлайфане – дълбочинно сухо или фино мокро, в една или повече работни стъпки. С подходящ професионален инструментариум отделяме нужното внимание на детайли, периферия, стъпала и малки, труднодостъпни места. Неизменна част от дейността е машинното измиване със специални препарати за дълбочинно почистване. Реновирането задължително завършва с нанасяне на два или повече слоя запечатки, полиращи емулсии или импрегнатори за трайна защита на настилките. Даваме професионални препоръки за поддръжка и грижа за обновените подове и стени.

Ценим и използваме продукти и технологии на Kiter, Tana, Silotreat, Bellinzoni и други.

В дългогодишната си практика дължим много на Валентин Йорданов от „Арк Груп“, сътрудничим си с „Булинженеринг Къмпани“, „ВВ ЕООД“ и др.

Мозайките са широкоразпространени, благодарение на своята здравина и трайност. Ние ще Ви съдействаме да се възползвате максимално от техния потенциал. През последните години интериорът тенденциозно преоткрива познатата ни и нова мозайка.

Renovation of mosaic and marble

Diamond grinding of mosaic and marble. Repair of cracks and collapses. Machine wash. Polishing and protection with anti-slip sealers.

From the very beginning, renovation of mosaic and marble has been an integral part of our business. Over the years we have successfully occupied a unique place in the market niche for this service. Our clients often have specific or high requirements, smaller processing area with extremely poor condition of the pavement, which is why sometimes they do not receive a response from large companies or have a bad experience with such services. The majority of our completed projects in this area include: private homes, common areas, terraces, public buildings, hospitals, restaurants.

If necessary and requested by the client, we repair breakages, holes and cracks. We use special colored putties for stone, epoxy resin with various fillers, chips and cements in suitable colors for larger local corrections in ordinary mosaics. In many cases, the essential part of the renovation of mosaic, marble or other stone flooring and cladding is diamond grinding - deep dry or fine wet, in one or more operational steps. Using appropriate professional tools, we pay the necessary attention to details, periphery, stairs and small, hard to reach places. An integral part of the activity is deep machine cleaning with special detergents. Renovation must end with the application of two or more layers of sealers, polishing emulsions or impregnators for permanent protection of the pavements. We give professional recommendations for maintenance and care of renovated floors and walls.

We value and use products and technologies of Kiter, Tana, Silotreat, Bellinzoni and others.

In our long practice we owe a lot to Valentin Yordanov from "Ark Group", we cooperate with "Bulengineering Company", "BB Ltd." and others.

Mosaics are widespread, thanks to their strength and durability. We will help you make the most of their potential. In recent years the interior tendentiously rediscover our well-known and new mosaic.