Индустриални покрития

Епоксидни и полиуретанови покрития. Саморазливни подове. Настилки за гаражи, паркинги и сервизи. Индустриални подове за производства и складове. Сертифицирани подови и стенни покрития за болници и хранителна индустрия.

Прецизността и бутиковият характер на професионалното ни студио – наши предимства в областта на декоративните покрития – ни печелят характерно място и в сферата на индустриалните подове и стени. Сложните казуси, завишените изисквания и комплексните решения все по-често са поле за реализация на нашите професионални и морални приоритети.

Неизменният ни вкус към новаторство и технологии многократно ни е отвеждал през дългогодишната ни практика до предизвикателни и интересни проекти от различен характер.

Екипът ни е доказвал организационния си ресурс и производителност в мащабни и технологично разнообразни начинания. Положихме над 40 тона декоративна мозайка – разноцветно terrazzo със специален бързореагиращ цимент – в детски образователен център „Музейко“ в София. С помощта на колеги направихме приблизително 5000 м2 саморазливни епоксидни настилки в новата сграда на книжна борса „Искър“ в София. Изпълнихме индустриалните подови покрития в завода за соларни панели на „Соларпро“ в Силистра, също в размер на около 5000 м2.

В своята практика имаме и високоотговорни конфиденциални проекти: специална антистатична подова система в сървърна база, специализирани настилки във военен обект и работа по подови покрития в дипломатически учреждения. Изпълнявали сме „екзотични“, специализирани, защитни покрития и детайли в кондензационен танк и подземен резервоар. В галерията е изложена голяма част от работата ни в реномирани заводи, специални производства, в зърнохранилище, складове, кухни, в големи болници със специални режими и изисквания. Многократно сме полагали индустриални настилки и покрития на паркинги, рампи, в молове, сервизи и гаражи.

Едновременно с нарастващата гама все по-профилирани продукти, се обогатява и нашият опит в полагането на специализирани подови и стенни системи. Ценим и използваме продукти и технологии на MC-Bauchemie, PCI Augsburg (BASF), Don Construction Products, Ardex, Caparol и други.

Реализираме успешно проекти в областта на индустриалните покрития с професионалната помощ и искрената подкрепа на Калина Нинова и Михаил Тодоров от „МЦ-Баухеми България“, Калин Коприев от „Джия 2001“, Бранимир Николов от „Дон Констракшън Продуктс България“, Николай Колев от „Стройдекор 08“, Борислав Господинов от „Баущоф + Метал“, Ваньо Стоичков от „Строймикс“, Петър Петров и Милен Методиев от „Неостил Протект“, Мирослав Владков от „Ардекс България“, Мария Георгиева от „Стром 21“, Боян Радунчев от „Теразид“ и др.

Заедно успешно даваме решения и отговаряме на различни специфични пазарни потребности в областта на индустриалните настилки и покрития. Съобразно Вашите конкретни изисквания ще имате своя оптимален вариант за:

Decorative coatings

Epoxy and polyurethane coatings. Self-leveling floors. Floorings for garages, parkings and service stations. Industrial floors for productions and warehouses. Certified floor and wall coatings for hospitals and food industry.

The precision and boutique nature of our professional studio - our advantages in the field of decorative coatings - gain us a characteristic place in the field of industrial floors and walls. Complicated cases, high requirements and complex solutions are increasingly becoming a field for the realization of our professional and moral priorities.

Through our many years of practice, our constant taste for innovation and technology has repeatedly led us to challenging and interesting projects of various kinds.

Our team has proven its organizational resources and productivity in large-scale and technologically diverse endeavors. We laid over 40 tons of decorative mosaic - multicolored terrazzo with a special fast-reacting cement - in the children's educational center “Muzeiko" in Sofia. With the help of colleagues, we made approximately 5000 m2 of self-leveling epoxy floors in the new building of the “Iskar” Book market in Sofia. We instaled the industrial floor coatings in the solar panel factory of “Solarpro” in Silistra, also in the amount of about 5000 m2.

In our practice we also realized highly responsible confidential projects: a special antistatic floor system in a server base, specialized flooring in a military site and work on floor coverings in diplomatic establishments. We have performed “exotic", specialized, protective coatings and details in a condensing tank and underground reservoir. The gallery exhibits much of our work in reputable factories, special industries, in granary, warehouses, kitchens, in large hospitals with special regimes and requirements. We have repeatedly laid industrial floors and coatings on parkings, ramps, malls, service stations and garages.

Simultaneously, with the growing range of increasingly profiled products, our experience in the installation of specialized floor and wall systems is enriching. We value and use products and technologies of MC-Bauchemie, PCI Augsburg (BASF), Don Construction Products, Ardex, Caparol and others.

We successfully implement projects in the field of industrial coatings with the professional help and sincere support of Kalina Ninova and Mihail Todorov from “MC-Bauchemie Bulgaria”, Branimir Nikolov from “Don Construction Products Bulgaria”, Nikolay Kolev from “Stroydecor 08”, Kalin Kopriev from “Djia 2001”, Borislav Gospodinov from “Bauschtof + Metal”, Vanyo Stoichkov from “Stroymix”, Petar Petrov and Milen Metodiev from “Neostil Protekt”, Miroslav Vladkov from “Ardex Bulgaria”, Maria Georgieva from “Strom 21”, Boyan Radunchev от “Terazid” and others.

Together we successfully provide solutions and meet various specific market needs in the field of industrial floors and coatings. According to your specific requirements, you will have your optimal option for: