The Mall - настилки за паркинги

The Mall - настилки за паркинги

The Mall - parking floors

товарни рампи, сервизни и пешеходни зони, търговски център, гр. София - подови покрития: епокси-полиуретанови системи

Loading ramps, service and pedestrian areas, mall, Sofia - floor coatings: epoxy-polyurethane systems
външна настилка - рампи

външна настилка - рампи

Outdoor flooring - ramps

жилищна кооперация, гр. София - специализирано покритие за рампи: обработка на обрушвания, детайли, епокси-полиуретанова система с междинна кварцова посипка

Residential building, Sofia - specialized coating for ramps: treatment of collapses, details, epoxy-polyurethane system with intermediate quartz sprinkle
рампа - индустриален под

рампа - индустриален под

Ramp - industrial floor

индустриална зона, книжна борса Искър, гр. София - специализирана настилка с висока механична усточивост за усилен трафик на мотокари и палетни колички: мортар – дебелослойна епокси-полиуретанова подова система

Industrial zone, Iskar Book Market, Sofia - specialized floor with high mechanical resistance for heavy traffic of forklifts and pallet trucks: mortar - thick-layer epoxy-polyurethane floor system
The Mall - настилка за паркинг

The Mall - настилка за паркинг

The Mall - parking floor

подземен паркинг, търговски център, гр. София - реновиране на подово покритие: нанасяне на специализирано многослойно полиуретаново покритие

Underground parking, mall, Sofia - floor renovation: application of a specialized multilayer polyurethane coating
петролен терминал - външна настилка

петролен терминал - външна настилка

Oil terminal - exterior flooring

външна настилка за екстремни натоварвания: специализирана дебелослойна епокси-полиуретанова система

External floor for extreme loads: specialized thick-layer epoxy-polyurethane system
настилка за паркинг - The Mall

настилка за паркинг - The Mall

Parking floor - The Mall

подземен паркинг, търговски център, гр. София - обособяване на нови паркоместа: нанасяне на специализирано многослойно паркинг-покритие

Underground parking, mall, Sofia - separating new parking lots: application of specialized multilayer parking floor coating