стоматология - бяла епоксидна смола

стоматология - бяла епоксидна смола

Dental office - white epoxy resin

гр. София - полагане на специализирана подова настилка: дебелослойна епоксидна система със саморазливен финишен слой

Sofia - laying of specialized floor: thick-layer epoxy system with self-leveling finish layer
ИСУЛ - сертифицирана епоксидна настилка

ИСУЛ - сертифицирана епоксидна настилка

ISUL - certified epoxy flooring

болнично отделение, ИСУЛ, гр. София - настилка: обработка на холкери, поправки на обрушени участъци и полагане на специализирана епоксидна подова система

Hospital Ward, ISUL, Sofia - floor: treatment of coves, repairs of collapsed areas and laying of specialized epoxy floor system
клиника - епоксиден под

клиника - епоксиден под

Clinic - epoxy floor

болнично отделение, гр. Варна - настилка: обработка на пукнатини и полагане на специализирана дебелослойна епоксидна система със саморазливен финишен слой

Hospital Ward, Varna - floor: crack treatment and laying of specialized thick-layer epoxy system with self-leveling finish layer
стоматология - епоксидна настилка

стоматология - епоксидна настилка

Dental office - Art floor

гр. София - декоративна настилка: 1. Обработка на пукнатини, репарации; 2. Изравнителна саморазливна циментова настилка; 3. Изработка на декоративен холкер; 4. Епоксидна система Артефлор

Sofia - decorative floor: 1. Treatment of cracks, repairs; 2. Self-leveling cement floor; 3. Making decorative coves; 4. Epoxy system Arteflor
ИСУЛ - сертифициран епоксиден под

ИСУЛ - сертифициран епоксиден под

ISUL - certified epoxy floor

ЯМР, ИСУЛ, гр. София: епоксидна подова система

MRI, ISUL, Sofia: epoxy floor system
клиника - епоксидна настилка

клиника - епоксидна настилка

Clinic - epoxy floor

гр. София - настилка: обработка на холкери, поправки на обрушени участъци и полагане на специализирано многослойно подово покритие

Sofia - floor: treatment of coves, repairs of collapsed areas and laying of specialized multilayer floor
АГ Шейново - епоксидна настилка

АГ Шейново - епоксидна настилка

OG Sheynovo - epoxy flooring

Родилен дом - фоайе, АГ Шейново, гр. София - обновяване на фоайе в болнично заведение: дебелослойна епоксидна система със саморазливен финишен слой

Maternity hospital - foyer, OG Sheynovo, Sofia - renovation of the foyer in a hospital: thick-layer epoxy system with self-leveling finish