външна настилка - микроцимент и смола

външна настилка - микроцимент и смола

Exterior flooring - microcement and resin

къща: обработка на обрушени участъци и корекция на наклони с репаратурни полимерни разтвори; декоративна обработка с ефекта на арт-бетон; безцветна полиуретанова запечатка

House: treatment of collapsed sections and correction of slopes with repaired polymer mixtures; decorative treatment with the effect of art-concrete; colorless polyurethane sealer
декоративна външна настилка за тераса

декоративна външна настилка за тераса

Terrace - decorative external flooring

апартамент, гр. София: епокси-полиуретанова подова система

Apartment, Sofia: epoxy-polyurethane floor system
външна настилка върху бетон

външна настилка върху бетон

External flooring on concrete

къща, гр. София - реновиране на щампован бетон: обработка със специален репаратурен цимент и нанасяне на цветно износоустойчиво покритие

House, Sofia - renovation of stamped concrete: treatment with special repair cement and application of color wear-resistant coating
настилка за тераса и алеи с микроцимет

настилка за тераса и алеи с микроцимет

Flooring for terraces and alleys with microcement

къща - декоративна настилка: локални репарации с полимер-цименти със завишени параметри, декоративна обработка с ефекта на арт-бетон и двуслойно импрегниране

House - decorative floor: local repairs with polymer cements with increased parameters, decorative treatment with the effect of art-concrete and two-layer impregnation
подова настилка за тераса

подова настилка за тераса

Terrace flooring

апартамент, гр. София: полагане върху съществуващи плочки на многослойна подова система с цветна посипка и специален полиуретанов финиш

Apartment, Sofia: laying on existing tiles of a multilayer floor system with colored sprinkle and a special polyurethane finish
декоративни настилки за открити тераси

декоративни настилки за открити тераси

Decorative flooring for outdoor terraces

апартамент, гр. София: премахване на стари плочки и полагане на специализирана многослойна подова система с полиуретанов финиш

Apartment, Sofia: removal of old tiles and laying of a specialized multilayer floor system with a polyurethane finish
външни настилки за тераси

външни настилки за тераси

Outdoor flooring for terraces

къща, гр. София: полагане на специализирана многослойна подова система с полиуретанов финиш

House, Sofia: laying a specialized multilayer floor system with a polyurethane finish