Декоративни покрития

Покрития и декорации с микроцимент и смола. Настилки и стени с бетон ефект. Алтернативни подови и стенни покрития за баня. Декоративни външни настилки за тераси и алеи.

Коректността и опитът се ценят във всяко начинание. За изработката на декорации са необходими още внимание към детайла и творчески усет. Те са наша страст и можем да ви ги предложим. Убедете се сами.

Процесът ни на работа е документиран в снимки. Можете да надникните в кухнята на самото случване на нещата: обработката на основите, прецизните смесвания на компоненти, поетапното нанасяне на слоеве, оборудване, обстановка и промяната до крайния резултат – цялата тази магия. Ще видите това, като разлистите галерията ни. С над 100 реализирани проекта само за декоративни покрития. В продължение на 12 години, през които дейността ни е била съзнателно насочена именно към декоративните подове и стени.

Бутиковият подход на работа е другото ни преимущество. От началото до края – през огледа, оферирането, организацията и изпълнението, ще се срещате с едни и същи хора от снимките в галерията – с нас. И това прави ангажираността ни творческа и пълна, а отговорността ни – лична.

Какво е най-важно за едно декоративно покритие? – да е модно и качествено.

Първото е въпрос на избор и дизайн, второто – на материали и изпълнение. И двете зависят от даденостите на обекта и последващата експлоатация. Успешната реализация на естетическото намерение и дизайна започва с правилен избор на технология, минава през прецизно и качествено изпълнение и завършва с адекватна поддръжка, за да имате добър продукт, който да Ви служи във времето.

Вече са на разположение множество качествени продукти, но в отношенията на нашия малък и труден пазар високо се цени и доверието. Ние залагаме на стремежа към открити човешки отношения. Вашето доверие е шанс за нашето творческо удовлетворение. Защото обичаме неповторимостта на дизайнерските търсения и предизвикателствата на бутиковите изпълнения.

И с радост и гордост можем да заявим - получаваме уникални възможности и осъществяваме смели проекти от различен мащаб. В унисон с актуалните тенденции, развиваме свой авторски почерк. Реализираме творчески виждания и специфични технически подходи, използвайки специализирани продукти от висок клас. Съчетаваме изключителните възможности за декорация на микроциментите с фунционалните предимства на смолите, в резултат на което имаме повече гъвкавост и иновативност да разработваме ефективни декоративни системи за подове и стени.

Едно от скорошните ни успешни начинания е цялостното алтернативно решение за баня: безфугово и композиционно обединяване на под и стени с естетическата мекота на циментите, пастелната палитра на естествени оцветители и защитните свойства на най-добрите импрегнатори и смоли.

Интригуващ потенциал в сходна посока на технология и дизайн разкрива и сферата на декоративните покрития за външни алеи и функционални пространства.

През последните години на нашата дейност подобни начинания в областа на декоративните покрития реализираме изключително с продукти и технологии на MC-Bauchemie, Don Construction Products, Ardex, Caparol и други.

В дългогодишната ни практика дължим много на професионализма, коректността и човешките качества на Калина Нинова и Михаил Тодоров от „МЦ-Баухеми България“, Бранимир Николов от „Дон Констракшън Продуктс България“, Николай Колев от „Стройдекор 08“, Калин Коприев от „Джия 2001“, Борислав Господинов от „Баущоф + Метал“, Ваньо Стоичков от „Строймикс“, Петър Петров и Милен Методиев от „Неостил Протект“, Мирослав Владков от „Ардекс България“, Мария Георгиева от „Стром 21“, Боян Радунчев от „Теразид“ и др.

Допринесохме за осъществяването на интригуващи творчески проекти с дизайнери от Studio Mode, ESEL Studio, Iliana Yonkova Studio, Arxitek, MMXX Architects, ZOOM Studio, Chuchuline и др.

Доверете ни се – дайте уникален вид на своя дом, студио, магазин, офис, заведение или нощен клуб. Изберете алтернативно цялостно решение за вашата баня, кухня или любимо място. С партньорството на професионални технолози и интериорни проектанти, ще Ви помогнем да имате своите неподражаеми решения за:

Decorative coatings

Coatings and decorations with microcement and resin. Flooring and walls with concrete effect. Alternative floor and wall coverings for bathroom. Decorative exterior flooring for terraces and alleys.

Correctness and experience are valued in every endeavor. For making decorations, attention to detail and creative flair are also needed. They are our passion and we can offer them to you. See for yourself.

Our work process is documented in photos. You can peek into the kitchen as things happen: the processing of the bases, the precise mixing of components, the gradual application of layers, equipment, furnishings and the change to the end result - all this magic. You will see this by browsing our gallery. With over 100 realized projects only for decorative coatings. For 12 years, during which our activity has been consciously focused on decorative floors and walls.

The boutique approach to work is one of our other advantages. From the beginning to the end - through the review, the offer, the organization and the performance, you will meet the same people from the photos in the gallery - us. And that makes our commitment creative and complete, and our responsibility personal.

What is most important for a decorative finish? - to be fashionable and high quality.

The first is a matter of choice and design, the second - of materials and execution. Both depend on the conditions of the site and the subsequent exploitation. The successful realization of the aesthetic intention and design begins with the right choice of technology, goes through precise and quality execution and ends with adequate maintenance to have a good product that will serve you over time.

Many quality products are already available, but in our small and difficult market, trust is also highly valued. We rely on the pursuit of open human relationships. Your trust is a chance for our creative satisfaction. Because we love the uniqueness of the design searches and the challenges of the boutique performances.

And with joy and pride we can say - we get unique opportunities and implement bold projects of various scales. In line with current trends, we are developing our own character. We realize creative visions and specific technical approaches, using specialized high-end products. We combine the exceptional possibilities for decoration of micro-cements with the functional advantages of resins, as a result of which we have more flexibility and innovation to develop effective decorative systems for floors and walls.

One of our recent successful endeavors is the overall alternative bathroom solution: jointless and composite incorporation of floor and walls, combining the aesthetic softness of cements, the pastel palette of natural dyes and the protective properties of the best impregnators and resins.

An intriguing potential in a similar direction of technology and design also reveals the field of decorative coatings for outdoor alleys and functional spaces.

In the past few years of our activity we realize similar endeavors in the field of decorative coatings exclusively with products and technologies of MC-Bauchemie, Don Construction Products, Ardex, Caparol and others.

In our long practice we owe a lot to the professionalism, correctness and human qualities of Kalina Ninova and Mihail Todorov from “MC-Bauchemie Bulgaria”, Branimir Nikolov from “Don Construction Products Bulgaria”, Nikolay Kolev from “Stroydecor 08”, Kalin Kopriev from “Djia 2001”, Borislav Gospodinov from “Bauschtof + Metal”, Vanyo Stoichkov from “Stroymix”, Petar Petrov and Milen Metodiev from “Neostil Protekt”, Miroslav Vladkov from “Ardex Bulgaria”, Maria Georgieva from “Strom 21”, Boyan Radunchev от “Terazid” and others.

We have contributed to the realization of intriguing creative projects with designers from Studio Mode, ESEL Studio, Iliana Yonkova Studio, Arxitek, MMXX Architects, ZOOM Studio, Chuchuline and others.

Trust us - give a unique look to your home, studio, shop, office, restaurant or nightclub. Choose an alternative complete solution for your bathroom, kitchen or favorite place. With the partnership of professional technologists and interior designers, we will help you achieve your inimitable solutions for: