Lenovo - бетон ефект и смоли

Lenovo - бетон ефект и смоли

Lenovo - concrete effect and resins

Paradise Center, гр. София - декоративни настилки: епокси-полиуретанова система, специална саморазливна циментова настилка, полиране и импрегниране

Paradise Center, Sofia - decorative floor: epoxy-polyurethane system, special self-leveling cement floor, polishing and impregnation
визия на шлайфан бетон

визия на шлайфан бетон

Vision of polished concrete

апартамент, гр. София: декоративен циментов под: специална саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка

Apartment, Sofia: decorative cement floor: special self-leveling cement floor with two layers of protective colorless sealer
бетон ефект - Confetti

бетон ефект - Confetti

concrete effect - Confetti

ресторант, гр. София - декоративна настилка с бетон-ефект: циментова декоративна настилка, полиране и защита с импрегнатор от висок клас

Restaurant, Sofia - decorative floor with concrete effect: cement decorative floor, polishing and protection with high class impregnator
микроцимент и смола

микроцимент и смола

Microcement and resin

интериор, фотостудио, гр. София - подове: декоративна настилка във венециански стил в съчетание с хомогенна епокси-полиуретинова настилка; стени: полирана графитена шпакловка; таван: видим бетон

Interior, photo studio, Sofia - floors: decorative floor in Venetian style in combination with homogeneous epoxy-polyurethane floor; walls: polished graphite plaster; ceiling: visible concrete
подова настилка с декоративен цимент

подова настилка с декоративен цимент

Flooring with decorative cement

Идеален дом, магазин, гр. София - декоративна циментова настилка: саморазливна циментова основа, декоратвивна циментова шпакловка, машинно полиране и защитна безцветна полиуретанова запечатка

Ideal home, showroom, Sofia - decorative cement floor: self-leveling cement base, decorative cement putty, machine polishing and protective colorless polyurethane sealer
Puma - бетон ефект

Puma - бетон ефект

Puma - concrete effect

Paradise Center, гр. София - декоративно решение с цимент: саморазливна циментова настилка, литиев повърхностен заздравител и акрилен импрегнатор от висок клас

Paradise Center, Sofia - decorative solution with cement: self-leveling cement floor, lithium surface sealer and high class acrylic impregnator
бетон визия

бетон визия

Concrete vision

апартамент, гр. София: декоративен циментов под: специална саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка

Apartment, Sofia: decorative cement floor: special self-leveling cement floor with two layers of protective colorless sealer
настилка за тераса - бетон ефект с микроцимент

настилка за тераса - бетон ефект с микроцимент

Terrace flooring - concrete effect with microcement

къща, с. Рударци – декоративна циментова настилка: обработка на обрушени участъци, фуги и наклони със специални полимер-цименти със завишени параметри; декоративно покритие с ефекта на арт-бетон; защитно покритие

house, Rudartsi - decorative cement floor: treatment of collapsed sections, joints and slopes with special polymer-cements with increased parameters; decorative coating with the effect of art-concrete; protective coating
полимерна замазка и микроцимент

полимерна замазка и микроцимент

Polymer screed and microcement

Кулинария, гр. София - външна декоративна полимерна циментова настилка: специална водонепропусклива, мразоустойчива и високоякостна замазка с полимерни добавки и декоративен финиш с ефекта на арт-бетон

Culinary, Sofia - exterior decorative polymer cement floor: special waterproof, frost-resistant and high-strength screed with polymer additives and decorative finish with the effect of art-concrete
ателие - бетон-ефект

ателие - бетон-ефект

Studio - concrete effect

галерия, гр. София - декоративен циментов под с визия на шлайфан бетон: специална саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка

Gallery, Sofia - decorative cement floor with a vision of polished concrete: special self-leveling cement floor with two layers of protective colorless sealer
бетон ефект

бетон ефект

Concrete effect

апартамент, гр. София: декоративен циментов под: специална саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка

Apartment, Sofia: decorative cement floor: special self-leveling cement floor with two layers of protective colorless sealer
бял под и визия на полиран бетон

бял под и визия на полиран бетон

White floor and vision of polished concrete

апартамент, гр. Стара Загора - дизайнерско решение: 1. Обработка на пукнатини в съществуваща замазка; 2. Изравнителна саморазливна циментова настилка; 3. Изработка на декоративен холкер; 4. Полиуретанова система в бяло; 5. Специален саморазливен циментов под с двойна епоксидна запечатка; 6. Декорация на стълби; 7. Детайли.

Apartment, Stara Zagora - design project: 1. Treatment of cracks in existing cement screed; 2. Self-leveling cement floor; 3. Making a decorative cove; 4. Polyurethane system in white; 5. Special self-leveling cement floor with two-layer epoxy protective coating; 6. Decoration of stairs; 7. Details.
настилка за стълбище

настилка за стълбище

Staircase flooring

къща - стълбище, гр. София - декоративна циментова настилка: саморазливна циментова настилка, полиране, епоксиден финиш, монтаж на первази и ръбохранители

House - staircase, Sofia - decorative cement floor: self-leveling cement floor, polishing, epoxy finish, installation of skirting boards and stair nosings
микроцимент - Гарванът и гюлето

микроцимент - Гарванът и гюлето

Microcement - The Raven and the Bullet

клуб, гр. София - декоративни циментови покрития: микроцименти и защитни покрития

Club, Sofia - decorative cement coatings: microcements and protective coatings
входна площадка - микроцимент

входна площадка - микроцимент

Entrance site - microcement

жилищен блок, гр. София - обновяване: къртене, кофриране, армиране, изливане на полимер-бетон, направа на рампа и нова решетка с оттичане, шлайфане, обработка с декоративен микроцимент, полиране и импрегниране

Apartment building, Sofia - renovation: demolition, formwork, reinforcement, pouring of polymer concrete, construction of a ramp and a new grid with drain pipe, grinding, treatment with decorative microcement, polishing and impregnation