бани с микроцимент

бани с микроцимент

Bathrooms with microcement

гр. София - бутиково изпълнение: саморазливна циментова настилка; декоративна пътека от мрамор и бяла смола; цялостно оформление на подове и стени с микроцименти и импрегнатори

Sofia - boutique performance: self-leveling cement floor; marble and white resin decorative walkway; complete layout of floors and walls with microcements and impregnators
бани - микроцимент и полиуретанова смола

бани - микроцимент и полиуретанова смола

Bathrooms - microcement and polyurethane resin

къща, гр. София – цялостни бутикови изпълнения: микроцименти и полиуретанови смоли

House, Sofia - complete boutique performances: microcements and polyurethane resins
бани с бяла епоксидна смола

бани с бяла епоксидна смола

Bathrooms with white epoxy resin

гр. София - дизайнерско решение: епоксидна система със саморазливен бял гланцов финиш

Sofia - design solution: epoxy system with self-leveling white gloss finish
баня с микроцимент и смола

баня с микроцимент и смола

Bathroom with microcement and resin

гр. София - бутиково изпълнение: стени - тонирана полимерна шпакловка, полиране и импрегниране; подове - монтаж на сифон и задаване на наклони, саморазливен циментов под, декорация с камък и епоксидна система със саморазливен финишен слой

Sofia - boutique performance: walls - tinted polymer plaster, polishing and impregnation; floors - installation of a siphon and setting of slopes, self-leveling cement floor, decoration with stone and epoxy system with self-leveling finish layer
бани с микроцимент и смола

бани с микроцимент и смола

Bathrooms with microcement and resin

гр. София - бутиково изпълнение: таван - циментова шпакловка и многослойно епоксидно покритие; стени - циментова шпакловка, хидроизолация, тонирана полимерна шпакловка, полиране и импрегниране; подове - монтаж на сифон и задаване на наклони, хидроизолация, саморазливна циментова настилка и епоксидна подова система

Sofia - boutique performance: ceiling - cement plaster and multilayer epoxy coating; walls - cement plaster, waterproofing, tinted polymer plaster, polishing and impregnation; floors - installation of a siphon and setting of slopes, waterproofing, self-leveling cement floor and epoxy floor system
баня - настилка от микроцимент

баня - настилка от микроцимент

Bathroom - floor of microcement

гр. София: подова система от микроцимент и полиуретанова смола

Sofia: floor system of microcement and polyuretan resin
баня с микроцимент

баня с микроцимент

Bathroom with microcement

къща, с. Малко Шарково – бутиково изпълнение: микроцимент и импрегнатор

House, Malko Sharkovo - boutique performance: microcement and impregnator
бани - епоксиден под

бани - епоксиден под

Bathrooms - epoxy floor

гр. София - бутиково изпълнение: декоративни техники и епоксидна смола

Sofia - boutique performance: decorative techniques and epoxy resin
баня с бяла епоксидна смола

баня с бяла епоксидна смола

Bathroom with white epoxy resin

гр. София - дизайнерско решение: епоксидна система със саморазливен бял гланцов финиш

Sofia - design solution: epoxy system with self-leveling white glossy finish
санитарни помещения - епоксиден под

санитарни помещения - епоксиден под

Offices - epoxy floor

Sofia Outlet Center - изработка на холкер и многослойно покритие за защита на бетон

Sofia Outlet Center - making an epoxy cove and multilayer coating for concrete protection