Амер Спортс - индустриална настилка

Амер Спортс - индустриална настилка

Amer Sports - industrial flooring

завод за ски, гр. Чепеларе - реновиране и защита на стар бетон: дълбочинно диамантено шлайфане, обработка на пукнатини и полагане на индустриална епокси-полиуретанова система с кварцова посипка

Ski factory, Chepelare - renovation and protection of old concrete: deep diamond grinding, crack treatment and laying of industrial epoxy-polyurethane system with quartz sprinkle
завод за спирт - епоксиден под

завод за спирт - епоксиден под

Alcohol factory - epoxy floor

с. Веринско - обработка на бетонова основа и полагане на индустриална дифузионна настилка за влажни основи: специализирана дебелослойна епоксидна система със саморазливен финишен слой

Verinsko - processing of concrete base and laying of industrial diffusion floor for wet bases: specialized thick-layer epoxy system with self-leveling finish layer
Месокомбинат - индустриален под

Месокомбинат - индустриален под

Meat Factory - industrial floor

Бони Оборот АД, гр. Ловеч - полагане на сертифицирана за ХВП настилки: специализирани многослойни подови системи

Boni Holding SA, Lovech - laying of food-certified floor: specialized multilayer floor systems
дилатационни профили

дилатационни профили

Dilatation profiles

Динакорд България ЕООД, склад, гр. София - обработка и монтаж на дилатационни профили

Dynacord Bulgaria Ltd., warehouse, Sofia - processing and installation of dilatation profiles
шлайфане на бетон и импрегниране

шлайфане на бетон и импрегниране

Grinding and impregnation of concrete

зърнохранилище, с. Светлина: дълбочинно диамантено шлайфане, нанасяне на литиев повърхностен заздравител и специален акрилен импрегнатор с високо съдържание на сухо вещество

Granary, Svetlina: deep diamond grinding, application of lithium surface hardener and special acrylic impregnator with high dry emission content
мандра - сертифицирана настилка

мандра - сертифицирана настилка

Dairy - certified flooring

с. Ракево, гр. Криводол - подова настилка за хранително-вкусова промишленост: дебелослойна полиуретанова система със саморазливен финишен слой

Rakevo, Krivodol - floor for the food industry: thick-layer polyurethane system with self-leveling finish
ЛТУ - индустриален под

ЛТУ - индустриален под

UF - industrial floor

дърводелска работилница, Лесотехнически университет, гр. София - специализирана настилка: обработка на обрушени участъци с бърз якостен репаратурен циментов разтвор; обработка на пукнатини с епоксидна смола; диамантено шлайфане; полагане на циментова саморазливна настилка от индустриален клас; нанасяне на многослойно PU покритие

Carpentry workshop, University of Forestry, Sofia - specialized floor: treatment of collapsed areas with fast strength repair cement mortar; treatment of cracks with epoxy resin; diamond grinding; laying of industrial cement self-leveling floor; application of multilayer PU coating
Фикосота - индустриален под

Фикосота - индустриален под

Fikosota - industrial floor

производство, гр. Шумен - специализирано подово покритие: епокси-полиуретанова система с междинен заглаждащ слой и кварцова посипка

Industry, Shumen - specialized floor: epoxy-polyurethane system with intermediate smoothing layer and quartz sprinkle
печатница - индустриален под

печатница - индустриален под

Printing House - industrial floor

J-Point, гр. София - специализирана настилка: саморазливна циментова настилка и епоксидна подова система

J-Point, Sofia - specialized floor: self-leveling cement floor and epoxy floor system
завод - антистатична настилка

завод - антистатична настилка

Factory - antistatic flooring

фармация - антистатична подова система в производствени помещения със специални изисквания

Pharmacy - antistatic floor system in production facilities with special requirements
барокамера - индустриална настилка

барокамера - индустриална настилка

Pressure chamber - industrial flooring

Лесотехнически Университет, гр. София - полагане на специална циментова замазка, монтаж на сифони и нанасяне на дебелослойна полиуретанова система с висока химическа устойчивост

University of Forestry, Sofia - laying of special cement screed, installation of siphons and application of a thick-layer polyurethane system with high chemical resistance