Софийски имоти ООД - епоксиден под

Софийски имоти ООД - епоксиден под

Sofia Properties Ltd. - epoxy floor

офис–сграда - декоративни покрития: репарации и полагане на епокси-полиуретанова подова система

Office building - decorative coatings: repairs and laying of epoxy-polyurethane floor system
микроцимент и смола

микроцимент и смола

Microcement and resin

интериор, фотостудио, гр. София - подове: декоративна настилка във венециански стил в съчетание с хомогенна епокси-полиуретинова настилка; стени: полирана графитена шпакловка; таван: видим бетон

Interior, photo studio, Sofia - floors: decorative floor in Venetian style in combination with homogeneous epoxy-polyurethane floor; walls: polished graphite plaster; ceiling: visible concrete
епоксиден под - венецианска техника

епоксиден под - венецианска техника

Epoxy floor - Venetian technique

офис на хостингова компания, гр. София - декоративна настилка: епоксидна система

Office of a hosting company, Sofia - decorative floor: epoxy system
ателие - бетон-ефект

ателие - бетон-ефект

Studio - concrete effect

галерия, гр. София - декоративен циментов под с визия на шлайфан бетон: специална саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка

Gallery, Sofia - decorative cement floor with a vision of polished concrete: special self-leveling cement floor with two layers of protective colorless sealer
Телиш - настилка за стълбище

Телиш - настилка за стълбище

Telish - staircase flooring

офис, гр. София - стълбище: къртене на съществуваща замазка, задаване на нива и пълнеж със специален репаратурен материал, фина обработка и саморазливна циментова настилка, изработка на фалцове и тънкослойна хомогенна епокси-полиуретанова подова система

Office, Sofia - staircase: demolition of existing screed, setting levels and filling with special repair material, fine processing and self-leveling cement floor, rounding the edges of steps and thin-layer homogeneous epoxy-polyurethane floor system
EU Consult - епоксиден под

EU Consult - епоксиден под

EU Consult - epoxy floor

офис, гр. София - декоративна настилка: обработка на пукнатини и полагане на саморазливна замазка; фина саморазливна циментова настилка и хомогенна епоксидна система със саморазливен финиш

Office, Sofia - decorative floor: treatment of cracks and application of self-leveling screed; fine self-leveling cement floor and homogeneous epoxy system with self-leveling finish
декоративен цимент

декоративен цимент

Decorative cement

ателие, гр. София - декоративна настилка с арт-бетон визия

Studio, Sofia - decorative floor with art-concrete vision
Изолайн ООД - настилка

Изолайн ООД - настилка

Isoline Ltd. - floor

офис, гр. София - декоративни подови покрития

Office, Sofia - decorative floor coatings